Възможност за 100% безвъзмездно финансиране на МСП за изграждане на уеб сайтове, онлайн магазини, системи за управление

Краен срок за кандидатстване: 19.12.2022 г. 16:30 ч.

BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

Общият размер на средствата по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“ е 30 600 000 лв.

webdesign-pic.jpg

Безвъзмездно финансиране 

от 3 000 лв. до 20 000 лв.

Стойността на заявеното безвъзмездно финансиране не може да надхвърля максималния размер от 20 000 лева.

Допустими кандидати

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

3) Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

4) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието - кандидат, както следва:

 • Микро предприятие: ≥ 41 000 лева
 • Малко предприятие: ≥ 82 000 лева
 • Средно предприятие: ≥ 123 000 лева 

5) Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице

Недопустими кандидати

са тези, чиято основна икономическа дейност попада в следните сектори и раздели съгласно КИД-2008 (Приложение 8):

 • сектор А  „Селско, горско и рибно стопанство“;
 • сектор В  „Добивна промишленост“;
 • сектор F  „Строителство“;
 • сектор Р „Образование“;
 • сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“: раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване“ и раздел 88 „Социална работа без настаняване“.
 • сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“ съгласно КИД-2008 (Приложение 8):

- раздел 62 „Дейности в областта на информационните технологии“;
- раздел 63 „Информационни услуги“.

С оглед избягване на припокриването на интервенциите между настоящата инвестиция и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по процедурата не могат да получават кандидати, които са:

 • микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район и са заявили за подпомагане дейности по предложението за изпълнение на инвестиция, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България се съдържа в Приложение 9 към Условията за кандидатстване.
 • предприятия, чиято основна икономическа дейност е в областта на преработката и/или маркетинга на горски продукти.

Допустими разходи:

1. Създаване на онлайн магазин - до 10 700 лв.
2. Регистрация на търговска марка в България и/или в Европейския съюз за създадения онлайн магазин - до 4 700 лв.
3. Създаване на корпоративен уебсайт - до 8 000 лв.
4. Регистрация на търговска марка в България и/или в Европейския съюз за създадения корпоративен уебсайт - до 4 700 лв.
5. Маркетинг в социални медии (social media marketing), включително управление на PPC (pay-per-click) реклама - 1 300 лв. на месец - до 15 600 лв. (за една година)
6. Въвеждане на Система за управление на ресурсите (ERP система) - до 20 000 лв.
7. Въвеждане на Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система) - до 20 000 лв.
8. Въвеждане на модул / система за управление на веригата за доставки на суровини/материали/компоненти/продукти за производствения процес - до 20 000 лв.
9. Въвеждане на модул / система за управление на складовото стопанство (WMS) - до 20 000 лв.
10. Въвеждане на система/модул за управление на производството - до 20 000 лв.
11. Въвеждане на модул / система за управление на продажбите на дребно (Point-of-Sale система) - до 18 000 лв.
12. Въвеждане на система за бизнес анализи (Business Intelligence система) - до 19 000 лв.
13. Въвеждане на система/платформа за вътрешнофирмени обучения на служители от разстояние в електронна среда - до 18 000 лв.
14. Въвеждане и сертификация на Система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на международния стандарт БДС ISO/IEC 27001 - до 19 000 лв.
15. Изграждане на система за защита на информацията в локална мрежа - до 20 000 лв.
16. Изграждане на система за архивиране на информация - до 18 000 лв.
17. Изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на информация - до 20 000 лв.

Допустими дейности

1. Създаване на онлайн магазин

Минимален обхват/функционалности:

 • Система за управление на съдържание и продукти, която позволява организацията самостоятелно да извършва промени;
 • Наличие на функционалност за продуктови филтри;
 • Наличие на функционалност за свързани продукти;
 • Спазване на изискванията за информационна сигурност, извършена проверка за SQL injection, използване на криптиране на HTTPS
  (например TLS 1. 2 или по-нов);
 • Възможност за многоезичност – минимум 2 езика;
 • Чат бот / Чат система за комуникация с клиенти;
 • Адаптивен (responsive) дизайн, поддържащ различни размери на екраните на посетителите;
 • Регистриран собствен домейн;
 • Разработена интегрирана политика за поверителност на личните данни, включително политика за бисквитки в съответствие с
  изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите
  лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО
  (GDPR);
 • Интегрирана система за електронни плащания (като например плащания с банкови карти и/или други);
 • Имплементирани инструменти за анализ на поведението на потребителите;
 • Изградено базово SEO (Search Engine Optimization) - минимум SEF URLs, Breadcrumps и мета данни за всяка страница.

2. Регистрация на търговска марка 

Минимален обхват/функционалности:

Регистрирана търговска марка в България и/или в Европейския съюз за създадения онлайн магазин.

3. Създаване на корпоративен уебсайт

Минимален обхват/функционалност

 • Система за управление на съдържанието, позволяваща организацията самостоятелно да извършва промени;
 • Разработена интегрирана политика за поверителност на личните данни, включително политика за бисквитки в съответствие с
  изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите
  лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО
  (GDPR);
 • Спазване на изискванията за информационна сигурност, извършена проверка за SQL injection, използване на криптиране на HTTPS
  (например TLS 1. 2 или по-нов);
 • Възможност за многоезичност – минимум 2 езика;
 • Чат бот / Чат система за комуникация с клиенти;
 • Адаптивен (responsive) дизайн, поддържащ различни размери на екраните на посетителите;
 • Регистриран собствен домейн;
 • Имплементирани инструменти за анализ на посетителите;
 • Изработени минимум следните вътрешни страници или секции - oписание на дейността на предприятието; описание на продуктовото
  портфолио; контакти;
 • Изградено базово SEO (Search Engine Optimization) - минимум SEF URLs, Breadcrumps и мета данни за всяка страница.

4. Регистрация на търговска марка в България и/или в Европейския съюз за създадения корпоративен уебсайт

Минимален обхват/функционалности:

 • Регистрирана търговска марка в България и/или в Европейския съюз за създадения корпоративен уебсайт.

5. Маркетинг в социални медии (social media marketing), включително управление на PPC (pay-per-click) реклама

Минимален обхват/функционалности:

 • Изготвяне на стратегия за развитие на избраните маркетинг канали, включваща основни цели и ключови показатели за изпълнение и на тази база:

- Изготвяне на план-график за публикуване на съдържание в избраните маркетинг канали;
- Създаване на текстово съдържание (content) за реклама и за публикуване в профилите на кандидата - рекламни послания, постове за социални мрежи, блог постове и др.
- Създаване на визуално съдържание (creative) за реклама и за публикуване в профилите на кандидата - банери, обработка на продуктови снимки, видео формати и др.
- Създаване и настройване на рекламните акаунти и свързването им с необходимите системи за анализ на целите и показателите;
- Създаване и управление на рекламни кампании в социалните мрежи и/или търсачките;
- Създаване на ретаргетинг/ремаркетинг кампании в социалните мрежи и/или търсачките;
- Анализ и оптимизиране на рекламните кампании в социалните мрежи и/или търсачките.

6. Въвеждане на система за управление на ресурсите (ERP система)

Минимален обхват/функционалности:

 • Управление на финансово-счетоводните дейности на предприятието;
 • Управление на веригата за доставки;• Управление на производствения процес / процеса на предоставяне на услугата/ите;
 • Управление на продажбите;• Управление на складовото стопанство;
 • Управление на логистичните процеси;
 • Системата да поддържа множество потребителски роли и множество потребители, като при въвеждането всички потребители трябва да са персонални.

Допълнителни хардуерни елементи извън минималния обхват, които могат да бъдат придобити по преценка на кандидата:

- Физически сървър, необходим за работата на системата (допустим в случай, че системата не се въвежда като SaaS (Software as a service).

7. Въвеждане на система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система)

Минимален обхват/функционалности:

 • Управление на информацията за клиенти, партньори и доставчици;
 • Управление на каналите за взаимодействие с клиенти, партньори и доставчици;
 • Управление на маркетинговите дейности на предприятието (сегментиране и генериране на нови потенциални потребители);
 • Управление на следпродажбеното обслужване (гаранционно обслужване, набиране на препоръки от клиенти, управление на рекламациите);
 • Аналитичен модул - анализ на поведението на потребителите и анализ на бизнес резултатите.
 • Възможност за интеграция с други системи в предприятието (финансово-счетоводна система / ERP система /други налични системи, ако е приложимо).

Допълнителни хардуерни елементи извън минималния обхват, които могат да бъдат придобити по преценка на кандидата:

- Физически сървър, необходим за работата на системата (допустим в случай, че системата не се въвежда като SaaS (Software as a service).

8. Въвеждане на модул/система за управление на веригата за доставки на суровини/материали/компоненти/продукти за производствения процес

Минимален обхват/функционалности:

 • Управление на доставките на суровини/материали/компоненти/продукти за производствения процес;
 • Управление на логистичните процеси;• Функционалност за генериране на справки и анализи за целите на планирането и управлението на веригата за доставки;
 • Възможност за интеграция с други системи в предприятието (финансово-счетоводна система / ERP система / други налични системи, ако е приложимо).

Допълнителни хардуерни елементи извън минималния обхват, които могат да бъдат придобити по преценка на кандидата:

- Физически сървър, необходим за работата на системата (допустим в случай, че системата не се въвежда като SaaS (Software as a service).

9. Въвеждане на модул/система за управление на складовото стопанство (WMS)

Минимален обхват/функционалности:

 • Управление на складовите наличности (запаси от материални ресурси, незавършено производство и готова продукция);
 • Управление на процесите по приемане и изпращане на продукти, стоки, суровини, материали;
 • Управление на складовото пространство и логистичните зони;
 • Функционалност за генериране на справки и анализи за целите на планирането и управлението на складовата дейност;
 • Възможност за интеграция с други системи в предприятието (финансово-счетоводна система / ERP система / други налични системи, ако е приложимо).

Допълнителни хардуерни елементи извън минималния обхват, които могат да бъдат придобити по преценка на кандидата:

- Физически сървър, необходим за работата на системата (допустим в случай, че системата не се въвежда като SaaS (Software as a service).

10. Въвеждане на модул/система за управление на производството

Минимален обхват/функционалности:

 • Управление на производствения процес;
 • Управление на жизнения цикъл на продуктите;
 • Функционалност за генериране на справки и анализи за производствената дейност;
 • Възможност за интеграция с други системи в предприятието (финансово-счетоводна система / ERP система /други налични системи, ако е приложимо).

Допълнителни хардуерни елементи извън минималния обхват, които могат да бъдат придобити по преценка на кандидата:

- Физически сървър, необходим за работата на системата (допустим в случай, че системата не се въвежда като SaaS (Software as a service).

11. Въвеждане на модул/система за управление на продажбите на дребно (Point-of-Sale система) 

Минимален обхват/функционалности:

 • Възможност за интеграция с други системи в предприятието (финансово-счетоводна система / ERP система /други налични системи, ако е приложимо).
 • Хардуерни елементи, включени в минималния обхват:

- Специализиран POS терминал, интегриран с програма/софтуер за управление на складовите наличности;
- Баркод четец;
- Фискално устройство.

Допълнителни хардуерни елементи извън минималния обхват, които могат да бъдат придобити по преценка на кандидата:

- Терминал за самообслужване;
- Комуникационен рутер;
- Система за електронно етикиране;
- Система за автоматично фискализиране на продажбите на електронни магазини.

12. Въвеждане на система за бизнес анализи (Business Intelligence система)

Минимален обхват/функционалности:

 • Функционалност за събиране/извличане и обработка на данни;
 • Анализ на продажбите;
 • Анализ на поведението на клиенти, доставчици и партньори;
 • Анализ на финансовите резултати;
 • Функционалност за извършване на сравнителни анализи на данни;
 • Възможност за интеграция с други системи в предприятието (финансово-счетоводна система / ERP система /други налични системи, ако е приложимо).

Допълнителни хардуерни елементи извън минималния обхват, които могат да бъдат придобити по преценка на кандидата:

- Физически сървър, необходим за работата на системата (допустим в случай, че системата не се въвежда като SaaS (Software as a service).

13. Въвеждане на Система/платформа за вътрешнофирмени обучения на служители от разстояние в електронна среда

Минимален обхват/функционалности:

 • Сигурен отдалечен достъп за провеждане на вътрешнофирмени обучения на служители на предприятието от разстояние в електронна среда;
 • Възможност за управление на съдържание на множество обучения, с поддръжка на мултимедийно и интерактивно съдържание за целите на провеждането на вътрешнофирмени обучения на служители на предприятието;
 • Възможност за управление и проследяване на процеса на обучение;
 • Функционалност за проследяване на компетенциите на служителите, анализ и оценка на резултатите от проведени вътрешнофирмени обучения на служителите на предприятието.

Допълнителни хардуерни елементи извън минималния обхват, които могат да бъдат придобити по преценка на кандидата:

- Физически сървър, необходим за работата на системата (допустим в случай, че системата не се въвежда като SaaS (Software as a service).

14. Въвеждане и сертифициране на система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на международния стандарт БДС ISO/IEC 27001

Минимален обхват/функционалности:

Изпълнение на всички дейности по анализ, разработка, въвеждане и сертифициране на система от политики и процедури за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на стандарт БДС ISO/IEC 27001;

 • Извършване на първоначален одит на наличните системи/процедури и практики за управление на сигурността на информацията;
 • Разработване на политики, процедури, регистри и документи в съответствие с изискванията на стандарта;
 • Утвърждаване на разработената система за управление на сигурността на информацията от ръководството на предприятието;
 • Провеждане на вътрешен одит и преглед от ръководството;
 • Сертифициране на въведената система за управление на сигурността на информацията от независим акредитиран одитор.

15. Изграждане на система за защита на информацията в локална мрежа

Минимален обхват/функционалности:

 • Защитна стена за филтриране на интернет трафика;
 • Система за разпознаване на пробиви (IPS);
 • Система с централизирано управление за защита на сървъри и работни станции от зловреден код и мрежови атаки (EDR);
 • Управление и филтриране на достъпа до интернет за ограничение на достъпа до нежелани сайтове;
 • Централизирано управление на достъпа, интегрирано с всички компоненти на системата, включително свързване с мрежата посредством жична или безжична връзка и многофакторна автентификация (MFA);
 • Възможност за сигурен отдалечен достъп до ресурсите на организацията (VPN);
 • Централизирано събиране, анализ и наблюдение на журнални файлове за разпознаване на събития, свързани с киберсигурността (SIEM), който агрегира журналите от гореизброените системи.
 • Хардуерни елементи, включени в минималния обхват:

- Виртуален сървър, или
- Физически сървър; точки за безжичен достъп; мрежови комутатор; мрежови маршрутизатор.

16. Изграждане на система за архивиране на информация

Минимален обхват/функционалности:

 • Анализ и изготвяне на план за архивиране на информацията, обработвана от предприятието;
 • Автоматично архивиране на информация от сървъри/работни станции/мобилни устройства съгласно изготвения план;
 • Вградена защита от атаки от типа "ransomware";
 • Възможност за интеграция с централизирано управление на достъпа (при наличие на такова);
 • Разработване на процедури за възстановяване от архив и провеждане на минимум едно пробно възстановяване.
 • Хардуерни елементи, включени в минималния обхват:

- Виртуален сървър за съхранение на информация, или
- Физически сървър за съхранение на информация; лентово устройство/робот за архивиране.

17. Изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на информация

Минимален обхват/функционалности:

 • Централизирано управление на достъпа на служителите до информация и споделянето к;
 • Централизирано управление на достъпа до информация, интегрирано с останалите системи в структурата на организацията;
 • Наличие на журнален запис на действията на потребителите (audit log).
 • Хардуерни елементи, включени в минималния обхват:

- Виртуален сървър за съхранение и управление на информация и данни, или
- Физически сървър за съхранение и управление на информация и данни.

Повече информация: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/23bfcad1-8c41-4944-a325-d36af135ceac

Как можем да си сътрудничим?